Minister Geens verduidelijkt uitstel algemene vergaderingen en verlenging mandaten

In onze nieuwsbrief van 29 maart informeerden we je rond het bijzondere machtenbesluit van minister van Justitie Koen Geens met betrekking tot het uitstel van de algemene vergaderingen tot vijf maanden na het einde van de coronamaatregelen. In hetzelfde besluit wordt ook voorzien in de verlenging van de mandaten van de syndicus en van de leden van de raad van mede-eigenaars tot de eerstvolgende algemene vergadering. Na advies van de Raad van State werd dit besluit verder verduidelijkt en gisteren in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Wat houdt deze verduidelijking concreet in? We citeren hieronder zoveel mogelijk de concrete toelichting van minister Geens bij het Besluit.

Welke periode?

Het Besluit heeft betrekking op de vergaderingen die normaliter hadden en zouden moeten plaatsvinden in de periode van 10 maart 2020 tot en met 3 mei 2020. Deze periode kan door de regering nog worden verlengd. Veiligheidshalve dienen we evenwel als sector er tot nader order van uit te gaan dat de periode van vijf maanden zal beginnen lopen op 4 mei 2020.

“Op 10 maart heeft de regering de eerste veiligheidsmaatregelen aangekondigd die de vrije bewegingsvrijheid van de burgers beperken. Ondanks het feit dat de maatregelen nadien nog werden verstrengd, hadden deze eerste beperkingen reeds een impact, in het bijzonder voor de kwetsbare burgers, zoals ouderen. De leeftijdscurve van de mede- eigenaars is gevarieerd maar ligt over het algemeen immers vrij hoog.”

Fysieke algemene vergadering blijft de regel

“De veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan het Covid-19 pandemie laten niet toe dat mede-eigenaars op een fysieke manier nog deelnemen aan de algemene vergaderingen van mede-eigenaars. De algemene vergaderingen van mede-eigenaars die niet meer kunnen doorgaan omwille van die veiligheidsvoorschriften, worden uitgesteld naar een later tijdstip. Meer precies, moet de algemene vergadering in dat geval worden gehouden binnen vijf maanden na het verstrijken van de crisisperiode.”

“De algemene vergaderingen die sinds die datum van 10 maart nog rechtsgeldig werden georganiseerd, behouden dus hun rechtsgeldigheid. Dit besluit beoogt geenszins de beslissingen van die algemene vergaderingen teniet te doen.”

“Dit besluit beoogt bovendien ook geenszins afbreuk te doen aan de mogelijkheid om de algemene vergadering schriftelijk te voeren, zoals voorzien in art. 577-6 § 11 BW. De organisatie van de vergadering via telefonische of videoconferentie kan deel uitmaken van deze schriftelijke procedure. De eenparigheid, vereist door de wet, blijft in dat geval behouden. Het zou immers niet verantwoord zijn om, gedurende deze crisisperiode, mede-eigenaars zonder technische ondersteuning systematisch uit te sluiten van elke deelname aan een algemene vergadering.”

Begroting en bijdragen VME

“De begroting voor het gebeurlijk nieuwe werkjaar van de vereniging van mede-eigenaars wordt, in afwachting van de in het eerste lid bedoelde algemene vergadering, voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici, in overeenstemming met de beslissingen uit het vorige werkjaar, ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars.”

Activiteiten syndicus

“De syndicus blijft dus gemachtigd om, gedurende deze periode, al zijn taken als syndicus te vervullen. Hij moet daarbij zo veel als mogelijk de geldende veiligheidsvoorschriften naleven. Hij zal zich evenwel nog steeds kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld om dringende werken te laten uitvoeren, indien noodzakelijk.”

Ereloon syndicus

“Alle contractuele bepalingen, met inbegrip van de vergoeding die proportioneel zal moeten worden bepaald, blijven van toepassing.”

Mandaten syndicus en Raad van Mede-eigendom

“De mandaten van de syndicus en van de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd, na het verstrijken van de termijn waarvoor de algemene vergadering hen heeft benoemd, tot bij de eerstvolgende algemene vergadering.

Uiteraard blijven de dwingende bepalingen van toepassing waaronder, onder andere, de mogelijkheid om de syndicus te ontslaan of aan de rechter te vragen een voorlopige syndicus aan te wijzen.”

Opdrachten en bevoegdheidsdelegatie Raad van mede-eigendom

“De opdrachten en bevoegdheidsdelegaties van de raad van mede-eigenaars worden ook verlengd gedurende de crisisperiode, aangezien er anders een vacuüm dreigt. Zo niet, zou de continuïteit van verenigingen waarin aan die raad van mede-eigendom een bijzondere gedelegeerde bevoegdheid is gegeven, in het gedrang kunnen komen.”

Slotsom

De wetgever heeft er steeds bewust voor gekozen om de algemene vergaderingen van mede-eigenaars zoveel mogelijk fysiek te laten doorgaan. De schriftelijke procedure (artikel 577-6, § 11BW) kan worden ondersteund door digitale middelen, zoals tele- of videoconferentie. De eenparigheid, vereist door de wet, blijft in dat geval behouden.

De einddatum wordt in het besluit vastgelegd op 3 mei 2020, maar kan nog worden verlengd, afhankelijk van de veiligheidsvoorschriften.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Lisimmo is een jong en dynamisch vastgoedkantoor, gespecialiseerd in het beheer van appartementsgebouwen. Toch kan u ook voor andere facetten binnen de vastgoedwereld bij mij terecht, zoals verhuur of verkoop van uw onroerend goed of voor het opmaken van een uitgebreide waardebepaling als erkend schatter en beëdigd schatter.

Afbeelding van Over
Ik ben Lieze Saelmans, zaakvoerder van vastgoedkantoor Lisimmo. Als erkend vastgoedmakelaar, vastgoedbeheerder en beëdigd schatter kan u bij mij terecht voor verschillende facetten binnen de vastgoedwereld. Het kantoor is gelegen te Neeroeteren – Maaseik. Ik run dit kantoor op zelfstandige basis en krijg dus ook alle vrijheid om eigen accenten te leggen. Een persoonlijke benadering staat bij Lisimmo voorop, met eerlijkheid en verstand van zaken.